Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
 • Zarządzanie kontem

Poufność

Bosch Rexroth dziękuje za wizytę na naszej stronie i zainteresowanie naszymi produktami.

Niniejsza informacja o ochronie danych firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o. obowiązuje od 25 maja 2018 roku

Informacje o polityce prywatności

Bosch Rexroth Sp. z o.o. (w dalszej części „My“ lub "Nam") cieszy się z odwiedzenia przez Państwa naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanych łącznie "ofertą online") oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność

Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas ważne i uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania przez Państwa naszych ofert online przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest Bosch Rexroth Sp. z o.o.; wyjątki są objaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe wyglądają następująco:

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Zarząd:

Thomas Ilkow

Marzenna Głozak-Krochmal

Dane kontaktowe:

info@boschrexroth.pl

+48 22 738 18 00

KRS: 0000036334; XIII Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

NIP: 534-000-15-50

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

 • dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania, adres IP)

Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich ofertach wymienionych poniżej.

Zasady

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej, czyli np. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowy, dane księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem identyfikacji osoby.

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (wraz z adresami IP) tylko wtedy, gdy istnieje do tego ustawowa podstawa prawna lub udzielili nam Państwo zgody odnośnie do tego, np. w ramach rejestracji.

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Udostępnienie tej oferty online
  (podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, dopóki odbywa się to zgodnie z wytycznymi przepisów o ochronie danych i o konkurencji).
 • Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa
  (podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert).
 • Autoreklama i reklama obca oraz badanie rynku i pomiar zasięgu w dopuszczalnym ustawowo zakresie bądź w oparciu o udzielenie zgody
  (podstawa prawna: zgoda / uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, dopóki odbywa się to zgodnie z wytycznymi przepisów o ochronie danych i o konkurencji).
 • Wysyłka newslettera za zgodą odbiorcy przez pocztę elektroniczną bądź SMS/MMS
  (podstawa prawna: udzielenie zgody).
 • Zachowanie i obrona naszych praw
  (podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).
 • odpowiadanie na zapytania klienta w ramach chatu (podstawa prawna: wykonywanie umowy lub działań zmierzających do zawarcia umowy lub uzasadniony interes w związku z poprawą jakości produktów, usług)

Pliki dziennika

Przy wszelkim korzystaniu z Internetu określone informację są automatyczne przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową i gromadzone przez nas w tzw. plikach dziennika.

Pliki dziennika są zapisywane przez nas na krótki czas w celu ustalenia zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. dla wyjaśnienia prób ataków), a następnie usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w indywidualnym przypadku zostać przekazane organom śledczym.

Pliki dziennika są (bez adresu bądź bez pełnego adresu IP) wykorzystywane również do celów analizy; odnośnie do tego patrz punkt Analiza internetowa/ badanie rynku (w tym analiza internetowa, bez ankiet wśród klientów)".

W plikach dziennika są zapisywane w szczególności następujące informacje:

 • adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego odbywa się dostęp do oferty online;
 • adres strony internetowej, z której wyświetlona została oferta online (tzw. URL pochodzenia lub referera);
 • nazwa dostawcy usług, poprzez którego odbywa się dostęp do oferty online;
 • nazwa pobranych plików bądź informacji;
 • data i godzina oraz czas trwania pobierania;
 • ilość przesłanych danych;
 • kod statusu http (np. "zapytanie powiodło się" lub "nie znaleziono żądanego pliku").

Chat

W przypadku naszej strony internetowej dajemy Państwu możliwość zasięgnięcia w ramach chatu porady dotyczącej oferowanych przez nas produktów i usług. Podczas korzystania z chatu jego przebieg jest przez nas zapisywany. Po zakończeniu chatu dane te są usuwane w krótkim terminie, o ile chat nie jest cześcią zapytania o pomoc techniczną lub zapytania serwisowego. W tym ostatnim przypadku treść chatu jest przyporządkowana do Państwa konta klienta i zapisywania w celach wykonania.

Dzieci

Ta oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej 16. roku życia.

Przekazywanie danych innym podmiotom odpowiedzialnym

Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to wymagane do wykonania umowy, mamy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych znajdują się w punkcie Cele przetwarzania i podstawy prawne. Stroną trzecią mogą być również inne firmy Grupy Bosch. Jeżeli dane są przekazywane stronie trzeciej na podstawie uzasadnionego interesu, jest to wyjaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom odpowiedzialnym, o ile bylibyśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych lub wykonalnego nakazu urzędowego bądź sądowego.

Dostawcy usług

Zlecamy zewnętrznym dostawcom usług takie zadania jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie wybraliśmy tych dostawców i regularnie ich monitorujemy, w szczególności to, czy obchodzą się odpowiednio z zapisanymi u nich danymi i czy są one zabezpieczone. Wszyscy dostawcy usług zostają zobowiązani przez nas do zachowania poufności i do przestrzegania wytycznych ustawowych. Dostawcami usług mogą być również inne firmy Grupy Bosch.

Przekazywanie odbiorcom spoza EOG

Możemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza EOG w tzw. państwach trzecich. W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla odnośnego kraju lub uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej) lub dostępna była Państwa zgoda na przekazywanie danych.

Można u nas uzyskać rozeznanie co do odbiorców w krajach trzecich i otrzymać kopię konkretnie uzgodnionych regulacji dotyczących zapewniania odpowiedniego poziomu ochrony danych. Proszę wykorzystać do tego dane zawarte w punkcie Kontakt.

Okres zapisania; terminy przechowywania

Państwa dane zachowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia naszej oferty online i związanych z nią usług bądź jak mamy uzasadniony interes w dalszym zachowaniu danych (np. również po wykonaniu umowy możemy wciąż mieć uzasadniony interes w marketingu pocztowym). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym i handlowym terminów przechowywania jesteśmy zobowiązani trzymać przez pewien okres takie dokumenty jak np. umowy i faktury).

Wykorzystywanie cookies

W trakcie korzystania z naszej oferty mogą być używane pliki cookies i inne mechanizmy śledzenia.

Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas przeglądania oferty online.

Śledzenie jest możliwe przy użyciu różnych technologii. W szczególności przetwarzamy informacje za pomocą technologii pikseli i / lub podczas analizy plików dziennika.

Kategorie Cookies

Rozróżniamy pliki cookie, które są obowiązkowo wymagane dla funkcji technicznych usługi online oraz takie pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które nie są obowiązkowo wymagane dla technicznej funkcji usługi online.

Zasadniczo można korzystać z usługi online bez plików cookie, które służą innym celom niż techniczne.

Technicznie wymagane Cookies

Przez technicznie wymagane pliki cookie rozumiemy pliki cookie, bez których nie można zapewnić technicznego świadczenia usługi online. Obejmują one np. pliki cookie przechowujące dane w celu zapewnienia płynnej reprodukcji materiału wideo lub audio.

Takie pliki cookie zostaną usunięte po opuszczeniu witryny.

Rejestracja społeczności

Aby móc współdziałać w Społeczności, prosimy o rejestrację. Mogą Państwo użyć centralnego systemu zarządzania użytkownikami firmy Bosch, aby utworzyć "Globalnego użytkownika firmy Bosch", który może być również wykorzystywany w innych platformach Grupy Bosch i który zapewnia SSO (pojedyncze logowanie) między różnymi platformami Grupy Bosch. W ramach rejestracji gromadzimy dane osobowe niezbędne do utworzenia i realizacji zamówienia (pseudonim, adres e-mail), a także, w stosownych przypadkach, dodatkowe dane na zasadzie dobrowolności (np. Imię, nazwisko). Obowiązkowe wyciągi oznaczone są *.

Pliki cookie i mechanizmy śledzące, które technicznie nie są wymagane

Używamy tylko takich plików cookie i mechanizmów śledzenia, na które uprzednio wyraziłeś zgodę. Rozróżniamy dwie podkategorie w odniesieniu do tych plików cookie i mechanizmów śledzenia:

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie ułatwiają działanie, a tym samym umożliwiają wygodniejsze przeglądanie naszej usługi online; na przykład twoje ustawienia językowe mogą być zawarte w tych cookies.

Marketingowe pliki cookie i mechanizmy śledzenia

Ogólnie

Korzystając z marketingowych plików cookie i mechanizmów śledzenia, my i nasi partnerzy jesteśmy w stanie pokazać Ci oferty na podstawie Twoich zainteresowań, wynikające z analizy Twojego zachowania:

- Statystyka:

Za pomocą narzędzi statystycznych mierzymy np. liczba wyświetleń strony.

- Śledzenie konwersji:

Nasi partnerzy śledzący konwersję umieszczają plik cookie na Twoim komputerze ("plik cookie konwersji"), jeśli uzyskasz dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy danego partnera. Zwykle te pliki cookie nie są już ważne po 30 dniach. Jeśli odwiedzasz niektóre strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i odpowiedni partner konwersji możemy rozpoznać, że dany użytkownik kliknął reklamę, a tym samym został przekierowany na naszą stronę. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie służącego do konwersji służą do kompilowania statystyk konwersji i rejestrowania całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli daną reklamę i zostali przekierowani do witryny z tagiem śledzenia konwersji.

- Wtyczki społecznościowe

Niektóre strony naszego serwisu internetowego zawierają treści i usługi innych dostawców (np. Facebook, Twitter), które mogą również wykorzystywać pliki cookie i aktywne moduły. Więcej informacji na temat wtyczek społecznościowych można znaleźć w sekcji na temat wtyczek społecznościowych

- Retargetowanie

Narzędzia te tworzą profile użytkowników za pomocą reklamowych plików cookie lub plików cookie innych firm, tzw. "Web beacons" (niewidoczna grafika określana również jako piksele lub piksele śledzące) lub za pomocą porównywalnych technologii. Są one używane do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach i kontrolowania częstotliwości, z jaką użytkownik patrzy na określone reklamy. Odpowiedni dostawca jest Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w związku z narzędziem. Dostawcy narzędzi mogą ujawniać informacje także stronom trzecim w wyżej wymienionych celach. Proszę zanotować uwagi dotyczące ochrony danych odpowiedniego dostawcy w tym kontekście.

Należy pamiętać, że korzystanie z narzędzi może obejmować transfer danych do odbiorców spoza EOG, gdzie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z GDPR (np. USA). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z poniższym opisem poszczególnych narzędzi marketingowych.

Śledzenie na różnych urządzeniach

W takim przypadku na podstawie pseudonimowego identyfikatora użytkownika tworzony jest pseudonimowy profil użytkownika z informacjami pochodzącymi z różnych urządzeń.

Należy pamiętać, że korzystanie z narzędzi może obejmować przekazywanie danych do odbiorców spoza EOG, jeżeli nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z RODO (np. USA). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższym opisie poszczególnych narzędzi marketingowych.

Nazwa: WebTrends

Dostawca: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA

Funkcja: Analizuje zachowania użytkowników (odsłony strony, liczę odwiedzających I odwiedzin, pobrań)

Nazwa: Monetate

Dostawca: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA

Funkcja: Pliki Cookie mogą śledzić zachowania użytkownika na stronie internetowej, testy UX.

Nazwa: Google Analytics

Dostawca: Google Inc., 1600 Amphitheatre Park-way, Mountain View, CA 94043, USA

Funkcja: Analizuje zachowania użytkowników Ana-lyses user behaviour (odsłony strony, liczbę odwie-dzających I odwiedzin, pobrań) testy UX

Nazwa: Tealium

Dostwca: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Funkcja: Tworzy segmenty I profile w rzeczywistym czasie, zarządzanie tagami.

Nazwa: New Relic

Dostawca: New Relic Inc. 111 SW 5th Ave 2700, Portland, OR 97204

Funkcja: Pomiar dostępności strony internetowej

Pliki Cookies Hubspot

Polityka HubSpot Cookies: https://legal.hubspot.com/cookie-policy

Kod śledzenia HubSpot zapisuje następujące pliki cookie, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę:

 • _hstc:
  Główny plik cookie do śledzenia odwiedzających. Zawiera domenę, utk (patrz poniżej), początkowy znacznik czasu (pierwsza wizyta), ostatni znacznik czasu (ostatnia wizyta), bieżący znacznik czasu (bieżąca wizyta) oraz numer sesji (będzie wzrastał z każdą kolejną sesją).
  (Termin ważności: 2 lata)
 • hubspotutk:
  Ten plik cookie jest używany do śledzenia tożsamości odwiedzającego. Jest on przesyłany do HubSpot podczas wysyłania formularza i służy do deduplikacji kontaktów.
  (Data ważności: 10 lat)
 • _hssc:
  Ten plik cookie jest używany do śledzenia sesji. Jest on używany do określenia, czy numer sesji i znaczniki czasu powinny być aktualizowane w pliku cookie __hstc. Zawiera ona domenę, liczbę odsłon (rosnącą z każdą sesją) oraz znacznik czasu na początku sesji.
  (Data ważności: 30 minut)
 • _hssrc:
  Ten plik cookie jest również zapisywany, gdy tylko HubSpot zmieni plik cookie sesji. Jest on po prostu ustawiony na 1 i pozwala stwierdzić, czy użytkownik zamknął, a następnie otworzył ponownie swoją przeglądarkę. Jeśli ten plik cookie nie istnieje w momencie zarządzania nim, zakładamy, że jest to nowa sesja.
  (Data ważności: brak. Ciasteczko sesyjne)
 • _hs_opt_out:
  Ten plik cookie jest używany przez Politykę Prywatności, aby pamiętać, aby nie prosić użytkownika o akceptację plików cookie. Jest on zapisywany, gdy dajesz użytkownikom możliwość odrzucenia plików cookie.
  (Data ważności: 2 lata)
 • __hs_testcookie:
  Ten plik cookie jest używany do testowania aktywacji obsługi plików cookie w przeglądarce użytkownika.
  (Data ważności: cookie sesyjne)
 • hsPagesViewedThisSession:
  Ten plik cookie jest używany do śledzenia stron przeglądanych podczas sesji.
  (Data ważności: cookie sesyjne)
 • hsfirstvisit
  Ten plik cookie jest używany do śledzenia pierwszej wizyty użytkownika.
  (Data ważności: 10 lat)

Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookie i mechanizmy śledzenia w zakładce i/lub ustawienia prywatności.

Uwaga: Ustawienia, które wprowadziłeś, odnoszą się do tylko do przeglądarki używanej w każdym przypadku

Dezaktywacja wszystkich plików cookie

Jeśli chcesz dezaktywować wszystkie pliki cookie, wyłącz pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że może to wpłynąć na funkcjonalność strony.

Zarządzanie Twoimi ustawieniami w odniesieniu do plików cookie i mechanizmów śledzenia nie jest wymagane technicznie

Odwiedzając nasze strony internetowe, użytkownik zostanie poproszony w warstwie cookie, czy zgadzasz się na użycie przez nas odpowiednio plików cookie, marketingowych plików cookie lub mechanizmów śledzenia.

W naszych ustawieniach prywatności możesz wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość lub wyrazić zgodę w późniejszym terminie.

Wtyczki społecznościowe

W naszej ofercie online używamy wtyczek społecznościowych różnych serwisów;są one opisane pojedynczo w niniejszym punkcie.

Podczas używania wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odnośnego serwisu społecznościowego. Odnośny dostawca otrzymuje przez to informację, że Państwa przeglądarka internetowa wyświetliła odpowiednią stronę naszej oferty online, nawet jeśli nie posiadacie konta użytkownika u tego dostawcy lub akurat nie jesteście tam zalogowani. Pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przy tym przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową bezpośrednio do serwera odnośnego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane. Lokalizacja dostawcy bądź jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG (np. w USA).

Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia dostawców serwisów społecznościowych. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu wtyczek.

Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w informacjach o polityce prywatności odnośnego serwisu społecznościowego.

Jeśli nie chcą Państwo, by dostawcy serwisów społecznościowych otrzymywali dane poprzez tę ofertę online i ewentualnie zapisywali bądź wykorzystywali je, nie należy używać odnośnych wtyczek.

Wtyczki Facebooka

Facebook jest prowadzony pod adresem www.facebook.com przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, i pod adresem www.facebook.de przez firmę Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu znajduje się tutaj: http://developers.facebook.com/plugins ; informacje na temat polityki prywatności Facebooka znajdują się tutaj: https://twitter.com/privacy .

Email do przyjaciela

Twoje rozpowszechniane wiadomości e-mail będą zapisywane tylko do momentu zakończenia procesu wysyłania, a następnie usunięte.

Przycisk udostępniania

Tylko po aktywnym kliknięciu przycisku udostępniania, dane zostaną przesłane do operatorów kanałów mediów społecznościowych. Żadne dane nie są wcześniej przesyłane do operatorów kanałów mediów społecznościowych - nawet w formie anonimowej.

Wykorzystanie naszych aplikacji mobilnych

Obok naszej oferty online udostępniamy aplikacje mobilne, które mogą Państwo pobrać na swoje mobilne urządzenie końcowe. Poza danymi pobieranymi na stronach internetowych pobieramy poprzez nasze aplikacje mobilne dalsze dane osobowe wynikające konkretnie z użycia mobilnego urządzenia końcowego. Dzieje się to jednak tylko wtedy, gdy udzielili nam Państwo na to zgody.

Przetwarzanie identyfikatora Advertising Identifier/Advertising ID

Do celów reklamowych w razie Państwa zgody używamy dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS identyfikatora „Advertising Identifier“ (IDFA), a dla urządzeń z Androidem - identyfikatora Advertising ID. Są to unikalne, jednak nie spersonalizowane i nie stałe numery identyfikacyjne określonego urządzenia końcowego, które są udostępniane przez iOS lub Android. Zbierane poprzez nie dane nie są łączone z innymi informacjami odnoszącymi się do urządzenia. Używamy numerów identyfikacyjnych, aby móc udostępniać Państwu spersonalizowaną reklamę i analizować wykorzystanie jej przez Was. Jeżeli w ustawieniach iOS w pozycji „Ochrona danych“ – „Reklama“ aktywują Państwo opcję „Brak śledzenia reklam“ bądź na Androidzie w pozycji „Ustawienia Google“ – „Reklama“ wybiorą Państwo opcję „Dezaktywacja reklamy odnoszącej się do zainteresowań“, możemy podjąć tylko następujące środki: pomiar Państwa kontaktów z banerami przez policzenie liczby wyświetleń banera bez kliknięcia na niego („frequency capping“), współczynnik klikalności, ustalenie unikalnego użycia („unique user“) oraz środki bezpieczeństwa, zwalczanie oszustw i usuwanie błędów. W każdej chwili w ustawieniach urządzenia można usunąć identyfikator IDFA bądź Advertising ID („Reset Ad-ID“); tworzony jest wtedy nowy numer identyfikacyjny, który nie jest łączony z zebranymi wcześniej danymi. Zwracamy uwagę na to, że ewentualnie nie mogą Państwo korzystać ze wszystkich funkcji naszej aplikacji, jeżeli ograniczają Państwo wykorzystanie odnośnego numeru identyfikacyjnego.

Przetwarzanie danych przez operatorów platform dystrybucji aplikacji

Zbieraniem danych przez nas i poza zakresem naszych obowiązków nie jest przesyłanie takich danych jak nazwa użytkownika, adres e-mail i indywidualny identyfikator urządzenia do platformy dystrybucji aplikacji (np. Google Play, App Store firmy Apple, Galaxy App Store firmy Samsung) podczas pobierania odnośnej aplikacji. Nie mamy wpływu na to zbieranie i dalsze przetwarzanie danych przez platformę dystrybucji aplikacji jako podmiot odpowiedzialny.

YouTube

Ta oferta online używa platformy wideo YouTube, która jest prowadzona przez firmę YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo.

Gdy wyświetlą Państwo odpowiednią stronę naszej oferty, zintegrowany YouTube Player nawiązuje połączenie z serwisem YouTube, aby plik wideo lub audio mógł zostać przesłany i odtworzony. Również dane są przy tym przesyłane do serwisu YouTube jako podmiotu odpowiedzialnego. Nie jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych przez YouTube.

Więcej informacji o zakresie i celu gromadzenia danych, o dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez YouTube, o Państwa prawach i możliwych do wybrania opcjach ochrony danych znajduje się w informacji o polityce prywatności serwisu YouTube.

Narzędzia komunikacji na platformach społecznościowych

Korzystamy z narzędzi komunikacji w mediach społecznościowych (np. Facebook) do przetwarzania wiadomości wysyłanych za pośrednictwem tej platformy oraz do oferowania wsparcia.

Wysyłając do nas wiadomość za pośrednictwem platformy społecznościowej, wiadomość jest przetwarzana by obsłużyć zapytanie (jeżeli to konieczne także dodatkowe dane, które otrzymujemy od dostawcy mediów społecznościowych, a są połączone z tą wiadomością czyli imię i nazwisko lub pliki).

Ponadto możemy analizować te dane w zagregowanej i anonimowej formie, aby lepiej zrozumieć jak wykorzystywana jest nasza platforma na kanale społecznościowym

Prześlemy przekazane dane osobowe do właściwego podmiotu prawnego firmy Bosch obsługującego Państwa zapytanie ( na przykład w przypadku, gdy Państwa wiadomość dotyczy produktu dystrybuowanego przez inny podmiot prawny Bosch). Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub, w stosownych przypadkach, istniejący stosunek umowny (art. 6 ust. 1 lit. b RBPL). Przetworzone dane osobowe są usuwane po 180 dniach od otrzymania wiadomości.

Newsletter z rejestracją opt-in; prawo odwołania

W ramach naszej oferty online mogą Państwo subskrybować newsletter. Stosujemy do tego tzw. metodę double opt-in, zgodnie z którą dopiero wtedy będziemy przysyłać Państwu newsletter przez pocztę elektroniczną, komunikatory internetowe (jak np. WhatsApp), SMS lub wiadomość typu Push, gdy wcześniej przez kliknięcie na link w powiadomieniu potwierdzicie wyraźnie aktywację usługi newslettera. Jeśli później zdecydują się Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, możecie w każdej chwili zakończyć subskrypcję, odwołując swoją zgodę. Odwołanie w przypadku newslettera e-mailowego odbywa się poprzez zamieszczony w nim link, ewentualnie w ustawieniach administracyjnych odnośnej oferty online. Alternatywnie proszę skontaktować się z nami poprzez dane zamieszczone w punkcie Kontakt.

Zewnętrzne linki

Nasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − niezwiązanych z nami dostawców. Po kliknięciu w link nie mamy już wpływu na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych (jak np. adres IP lub URL strony, na której znajduje się link) przesłanych podmiotowi trzeciemu wraz z kliknięciem w link, ponieważ postępowanie podmiotów trzecich oczywiście nie podlega naszej kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie.

Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy usługowe są zobowiązane do zachowania dyskrecji i do przestrzegania przepisów znajdujących zastosowanie ustaw o ochronie danych.

Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

Prawa użytkownika:

Mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są wymogi ustawowe - abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych:

Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

Możliwość przenoszenia danych:

Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego:

Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu:

Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

Odwołanie zgody:

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.

Prawo złożenia zażalenia do organu nadzorczego:

Mają Państwo prawo złożenia zażalenia do organu ochrony danych. Mogą Państwo zwrócić się w tym celu do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania bądź regionu lub do organu ochrony danych właściwego dla nas. Jest to:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

Zmiana informacji o polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to potrzebne z powodu rozwoju technicznego. W tych przypadkach dostosujemy odpowiednio nasze informacje o polityce prywatności. Proszę zatem mieć na uwadze aktualną wersję naszych informacji o polityce prywatności.

Kontakt

Jeżeli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, można to zrobić pod adresem podanym w punkcie "Podmiot odpowiedzialny".

Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony danych należy kliknąć w poniższy link: BKMS-System.

W odniesieniu do dochodzenia swoich praw oraz do sugestii i zażaleń dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz do odwołania swojej zgody zalecamy, by zwrócili się Państwo do pełnomocnika naszego koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych):

Inspektor Ochrony Danych

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart, GERMANY

lub na adres mailowy: DPO@bosch.com

25.05.2018

Blog

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania, adres IP)

• dla komunikacji publicznej: pseudonim, avatar

• historia bloga

• dane stałe użytkownika

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

• Udostępnienie tej oferty online

(podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, dopóki odbywa się to zgodnie z wytycznymi przepisów o ochronie danych i o konkurencji)

• Prowadzenie społeczności zarejestrowanych członków w celu komunikacji pomiędzy użytkownikami i dla celów marketingowych

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa

(podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert)

• Zachowanie i obrona naszych praw

(podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw)

Usunięcie

Mogą Państwo usunąć swojego użytkownika w opcji „Moje ustawienia – osobiste – Zamknij konto”. To oddzieli państwa dotychczasowe wpisy od pierwotnego konta użytkownika i zostaną one dodane jako zanonimizowany użytkownik. W przypadku dodania spersonalizowanego zdjęcia zostanie ono systemowo zastąpione przez domyślny avatar.

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Formularze kontaktowe

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• dane kontaktowe (pola obowiązkowe, np.: adres e-mail, nazwisko, telefon, adres, kraj, treść zapytania) i inne nieobowiązkowe informacje

Cele przetwarzania i podstawy prawne

• udzielenie informacji, pole opinii

(podstawa prawna: uwzględnianie interesów)

• Usługa odbioru (przesyłki zwrotne)

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Rejestracja, zgłoszenie reklamacji, zgoda na efakturę

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Zapytania o konsultację i naprawę

(podstawa prawna: uzasadnione zainteresowanie konkretną obsługą zapytań)

• Zamówienia na literaturę (MyRexroth), prenumerata kwartalnika Drive & Control Local

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

Transfer danych i przechowywanie

Żadne dane osobowe nie zostaną przekazane nieuprawnionym stronom trzecim.

Państwa zapytanie, do którego zostanie użyty Państwa e-mail, zostanie przekazane do właściwego kontaktu w organizacji Bosch Rexroth.

Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne, odnosząc się odpowiednio do okresów przechowywania danych.

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Lokalizator kontaktowy

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• dane lokalizacyjne (np. bieżąca lokalizacja, kod pocztowy)

• dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania, adres IP)

Cele przetwarzania i podstawy prawne

• Wyszukiwanie odległości od partnera serwisowego

(podstawa prawna: środek przedumowny lub wykonanie umowy)

Transfer danych i przechowywanie

Serwis Mapy Google jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Korzystając z tej usługi, mogą Państwo na podstawie swojej przeglądarki - przenieść swoją prawdziwą lokalizację lub wybrać ręcznie dowolną lokalizację w oferowanym menu wyboru. Państwa dane zostaną przesłane tylko do Google, jeśli Państwa przeglądarka na to zezwala, w razie potrzeby potwierdzają Państwo notatkę przeglądarki lub używają przycisku "pokaż listę adresów" w menu wyboru. Jeśli nie chcą Państwo, aby Mapy Google otrzymywały Państwa dane, a tym samym przechowywały je i przetwarzały, nie powinni Państwo używać tej usługi. Tutaj znajdą Państwo przegląd wymagań API: https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro?hl=en

Tutaj mogą Państwo znaleźć więcej informacji na temat prywatności w Google: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=pl#infocollect

Informacje dotyczące udostępniania danych o lokalizacji:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/does-firefox-share-my-location-websites?redirectlocale=en-US&redirectslug=does-firefox-share-my-location-web-sites

W celu przesłania zapytania wykorzystywany jest system poczty e-mail. Przychodzące wiadomości zostaną przesłane do właściwego kontaktu w organizacji Bosch Rexroth. Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne, odnosząc się odpowiednio do okresów przechowywania danych.

Państwa dane kontaktowe w funkcji przypominania będą przekazywane do kontaktu w organizacji Bosch Rexroth. Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne, odnosząc się odpowiednio do okresów przechowywania danych. Nie tworzymy profilu ruchu.

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Zarządzanie danymi osobowymi

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania, adres IP)

Cele przetwarzania i podstawy prawne

• Globalna obsługa faz przedsprzedażnych w celu nawiązania relacji biznesowych

(podstawa prawna: uwzględnianie interesów)

• Globalna administracja klientami, zarządzanie adresami (zarządzanie wydarzeniami)

(podstawa prawna: wykonanie umowy, zgoda)

• Globalne śledzenie zamówień

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Globalny serwis posprzedażny

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Globalna obsługa działań marketingowych (newsletter)

(podstawa prawna: zgoda)

Transfer danych i przechowywanie

Żadne dane osobowe nie zostaną przekazane nieuprawnionym stronom trzecim.

Państwa zapytanie, do którego zostanie użyty Państwa e-mail, zostanie przekazane do właściwego kontaktu w organizacji Bosch Rexroth. Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne, odnosząc się odpowiednio do okresów przechowywania danych.

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

eShop

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• dane kontaktowe (np. np. kraj, nazwa, firma, NIP, nazwa użytkownika, telefon, e-mail, adres, adres IP)

• dane dotyczące kontraktu (stosunek umowny, zainteresowanie dot. produktów, umowy)

• historia klienta

• dane dotyczące płatności

• Dane informacyjne (stron trzecich, np. rejestrów publicznych)

Cele przetwarzania i podstawy prawne

• Udostępnienie tej oferty online

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Globalne zarządzanie bazą klientów, zarządzanie adresami

(podstawa prawna: wykonanie umowy, zgoda)

• Globalne śledzenie zamówień

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Globalne prowadzenie działań marketingowych (newsletter)

(podstawa prawna: zgoda)

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Chat

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• dane kontaktowe (pola obowiązkowe*np. e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon)

Cele przetwarzania i podstawy prawne

• odpowiadanie na zapytania klienta w ramach czatu

(podstawa prawna: wykonanie umowy lub działań zmierzających do zawarcia umowy lub uzasadniony interes w związku z poprawą jakości produktów, usług).

Przekazywanie i przechowywanie danych

Żadne dane osobowe nie zostaną przekazane nieuprawnionym stronom trzecim.

Państwa zapytanie, do którego zostanie użyty Państwa e-mail, zostanie przekazane do właściwego kontaktu w organizacji Bosch Rexroth. Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne, odnosząc się odpowiednio do okresów przechowywania danych.

Zarządzanie eventami

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania)

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

• Globalna obsługa faz przedsprzedażnych w celu nawiązania relacji biznesowych

(podstawa prawna: uwzględnianie interesów)

• Globalne zarządzanie bazą klientów, zarządzanie adresami

(podstawa prawna: wykonanie umowy, zgoda)

• Globalne prowadzenie działań marketingowych (zaproszenia)

(podstawa prawna: zgoda)

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Baza eksponatów EXPOKAT

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• Dane kontaktowe (rejestracja: np. imię, nazwisko, e-mail, nazwa użytkownika)

• Dane stałe użytkownika (rejestracja)

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

• Udostępnienie oferty online

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Rejestracja (podstawa prawna: wykonanie umowy).

• Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa

(podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert).

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Blog o Hydraulice

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• Subskrypcja: e-mail

• Funkcja komentowania: nazwa, e-mail

• Wpisy pracowników: nazwa

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

• Udzielenie i wymiana informacji

(podstawa prawna: zgoda)

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Baza zdjęć Image Pool

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• Dane kontaktowe (rejestracja, np. e-mail, imię, nazwisko, firma / stanowisko, powód udzielenia dostępu, osoba kontaktowa w DCPLBosch Rexroth Sp. z o.o., telefon)

• Dane stałe użytkownika (rejestracja)

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

• Udostępnienie oferty online

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Rejestracja

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa

(podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert).

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Zintegrowany system katalogów

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• Dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres, adres IP)

• Dane stałe użytkownika

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

• Udostępnienie konfiguracji produktowych

(podstawa prawna: uzasadniony interes w otrzymaniu bezproblemowych i bezbłędnych żądanych dokumentów)

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Internetowy system szkoleniowy

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• Dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, e-mail, adres, adres IP)

• Dane stałe użytkownika (rejestracja)

• Dane dotyczące umowy

• Dane dotyczące płatności (poprzez eShop)

• Historia szkoleń

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

• Udostępnienie oferty online (dla zawartości wymagającej rejestracji)

(podstawa prawna: wykonanie umowy).

• Rejestracja historii szkoleń przez okres dłuższy niż wykonywanie umowy (na życzenie klienta)

(podstawa prawna: zgoda).

• Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa

(podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert).

• Zachowanie i obrona naszych praw

(podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw)

• Dane dotyczące płatności

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

Dostawcy usług płatniczych

Angażujemy zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Zależnie od tego, jaką metodę płatności wybiorą Państwo w procesie zamówienia, dane zebrane w celu realizacji płatności (np. dane konta bankowego lub karty kredytowej) przekazujemy instytucji kredytowej realizującej płatność lub zaangażowanym przez nas dostawcom usług płatniczych. Po części dostawcy usług płatniczych zbierają i przetwarzają te dane również jako podmioty odpowiedzialne. Obowiązują wtedy informacje o polityce prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Baza mediów MediaDirectory

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• Dane kontaktowe (rejestracja, np. imię, nazwisko, kraj, e-mail, nazwa użytkownika)

• Dane adresowe (zamówione materiały drukowane np. imię, nazwisko, adres)

• Dane stałe użytkownika (rejestracja)

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

• udostępnienie oferty online

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• rejestracja

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• wysyłka materiałów drukowanych zgodnie z przypisaniem (dane adresowe)

(podstawa prawna: wykonanie umowy).

• Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa

(podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert)

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Platforma MyRexroth

MyRexroth – Obsługa Posprzedażowa

Mają Państwo możliwość zarejestrowania się w systemie obsługującym reklamacje poprzez MyRexroth.

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• Dane kontaktowe (rejestracja, np. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres IP)

• Dane stałe użytkownika

Cele przetwarzania i podstawy prawne

• Serwis posprzedażowy

(podstawa prawna: wykonanie umowy).

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

MyRexroth – Oprogramowanie OCE

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• Dane kontaktowe ( np. imię, kraj, e-mail, adres IP)

• Dla komunikacji publicznej: nazwa użytkownika / pseudonim, avatar

• Historia bloga

• Dane stałe użytkownika

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

• Udostępnienie oferty online (dla zawartości wymagającej rejestracji)

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Prowadzenie społeczności zarejestrowanych członków w celu komunikacji pomiędzy użytkownikami

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa

(podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert)

• Zachowanie i obrona naszych praw

(podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Newsletter

W ramach naszej oferty online mogą Państwo subskrybować newsletter. Stosujemy do tego tzw. metodę double opt-in, zgodnie z którą dopiero wtedy będziemy przysyłać Państwu newsletter przez pocztę elektroniczną, komunikatory internetowe (jak np. WhatsApp), SMS lub wiadomość typu Push, gdy wcześniej przez kliknięcie na link w powiadomieniu potwierdzicie wyraźnie aktywację usługi newslettera bądź wyślecie potwierdzenie z adresu email podanego przy rejestracji. Jeśli później zdecydują się Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, możecie w każdej chwili zakończyć subskrypcję, odwołując swoją zgodę. Odwołanie w przypadku newslettera e-mailowego odbywa się poprzez zamieszczony w nim link, ewentualnie w ustawieniach administracyjnych odnośnej oferty online. Alternatywnie proszę skontaktować się z nami poprzez dane zamieszczone w punkcie Kontakt.

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• Dane kontaktowe (pola obowiązkowe np.: nazwisko, firma, e-mail, dział, funkcja, adres, kraj) i inne nieobowiązkowe pola

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

• Marketing produktowy (podstawa prawna : zgoda)

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Pakiet usług ODiN

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• Dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, nazwa użytkownika)

Cele przetwarzania i podstawy prawne

• Wsparcie klienta

(podstawa prawna: wykonanie umowy)

• Rejestracja

(podstawa prawna : umowa)

Transfer danych i przechowywanie

Żadne dane osobowe nie zostaną przekazane nieuprawnionym stronom trzecim.

Państwa zapytanie, do którego zostanie użyty Państwa e-mail, zostanie przekazane do właściwego kontaktu w organizacji Bosch Rexroth.

Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne, odnosząc się odpowiednio do okresów przechowywania danych.

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018

Portal Prasowy

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

• Dane kontaktowe ze źródeł publicznych: nazwa medium, nazwisko, e-mail, adres, telefon)

• Dane kontaktowe na targach: firma (dział), nazwisko, e-mail, adres, telefon

• Notki prasowe: firma, nazwisko, zdjęcia

Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

• Udostępnienie informacji

(podstawa prawna: zgoda)

• Reklama

(podstawa prawna: zgoda)

Obowiązują również wcześniej wymienione informacje o polityce prywatności.

25.05.2018