Czech Republic

Zvolte Vaši lokalitu

Czech Republic

Osobní údaje a ochrana dat

Společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. děkuje za Váš zájem o naše výrobky a vítá Vás na našich internetových stránkách.

Následující Informace o ochraně osobních údajů jsou platné od 25. 05. 2018.

Obecné informace o naší on-line nabídce

Společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. (dále jen „Bosch Rexroth“ nebo „my“ nebo „nám“) vás vítá na našich internetových stránkách a mobilních aplikacích (společně dále jen „on-line nabídky“). Děkujeme za váš zájem o naši společnost a naše produkty.

Společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. respektuje vaše soukromí

Ochrana vašeho soukromí v průběhu zpracování osobních údajů, jakož i zabezpečení všech obchodních údajů je pro nás důležitou záležitostí. Osobní údaje, které byly shromážděny při návštěvě našich on-line nabídek, zpracováváme důvěrně a pouze v souladu se zákonnými předpisy.

Ochrana údajů a zabezpečení informací jsou součástí zásad naší společnosti.

Správce údajů

Společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o. je odpovědná za zpracování vašich údajů, přičemž případné výjimky jsou popsány v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Naše kontaktní údaje jsou následující:

Bosch Rexroth, spol. s r.o.

Těžební 1238/2

627 00 Brno

Jména osob oprávněných k zastupování: Dětřich Robenek

Kontakt na společnost Bosch Rexroth, spol. s r.o.

info@boschrexroth.cz

Tel.: +420 548 126 111

Zápis v obchodním rejstříku

Složka C 123 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO, DIČ

IČO: 00547425

DIČ: CZ00547425

Zásady

Osobní údaje se skládají ze všech informací týkajících se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, což zahrnuje např. jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy a smluvní kmenové údaje, což představuje vyjádření identity osoby.

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje (včetně IP adres) pouze tehdy, existuje-li k tomu zákonný právní základ nebo pokud jste dali souhlas se zpracováním nebo použitím osobních údajů týkajících se této záležitosti, např. prostřednictvím registrace.

Děti

Tato on-line nabídka není určena pro děti mladší 16 let.

Přenos dat

Přenos dat jiným správcům údajů

Vaše osobní údaje jsou v zásadě předávány ostatním správcům údajů pouze v případě, že je to požadováno pro splnění smluvního závazku, nebo pokud my sami nebo třetí strana máme legitimní zájem na přenosu dat nebo pokud jste k tomu poskytli svůj souhlas. Údaje o právních základech naleznete v části – Účel zpracování a právní základy. Třetími stranami mohou být i další společnosti skupiny Bosch. Pokud jsou údaje předávány třetím stranám na základě oprávněného zájmu, je to vysvětleno v tomto oznámení o ochraně údajů.

Dále mohou být údaje převedeny jiným správcům údajů, když nás k tomu zavazují zákonné předpisy nebo vymahatelné správní nebo soudní příkazy.

Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb najímáme pro úkoly, jako jsou prodejní a marketingové služby, správa smluv, programování, hostování dat a hotline služby. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně je sledujeme, zejména pokud jde o jejich pečlivé zacházení s údaji, které uchovávají, a o jejich ochranu. Všichni poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat zákonná ustanovení. Poskytovatelé služeb mohou být také dalšími společnostmi skupiny Bosch.

Přenos příjemcům mimo EHP

Osobní údaje můžeme předávat příjemcům mimo EHP do tzv. třetích zemí. V takových případech se před převodem ujistíme, že příjemce údajů zajišťuje vhodnou úroveň ochrany údajů (např. kvůli rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Evropské komise pro příslušnou zemi nebo kvůli dohodě s příjemcem, která je založena na tzv. modelových ustanoveních schválených EU) nebo že s převodem souhlasíte.

Máte právo získat přehled příjemců z třetích zemí a kopii specificky dohodnutých ustanovení zajišťujících odpovídající úroveň ochrany údajů. Pro tento účel prosím použijte prohlášení uvedená v části Kontakt.

Délka uložení, doby uchovávání

Vaše údaje v zásadě uchováváme tak dlouho, dokud je potřeba poskytovat naše on-line nabídky a propojené služby nebo dokud budeme mít oprávněný zájem o ukládání dat (např. pokud bychom měli oprávněný zájem o poštovní marketing i po splnění našich smluvních závazků). Ve všech ostatních případech vaše osobní údaje odstraníme s výjimkou údajů, které jsme povinni uchovávat, abychom dostáli svým zákonným povinnostem (např. vzhledem k dobám uchovávání údajů v rámci daňových a obchodních zákoníků jsme povinni mít k dispozici takové dokumenty, jako jsou smlouvy a faktury, pro určité časové období).

Zpracování údajů podle jiných právních předpisů

Shromažďujeme údaje na základě jiných právních předpisů. Patří k nim např. nařízení o kontrolách vývozu, nařízení ES (kontrola seznamu teroristů), vojenská nařízení, předpisy o známých odesílatelích (zákon o zajištění letecké přepravy zboží), daně, ILSG, obecné zákony o rovnosti, pracovněprávní předpisy a mnoho dalších. S údaji zacházíme podle specifikací příslušného právního předpisu a obdobně i s povinnostmi v oblasti jejich ukládání. Osobní údaje budou odstraněny okamžitě po ukončení povinností uložení.

Registrace

Pokud chcete využít nebo získat přístup k výhodám, které vyžadují uzavření smlouvy, požádáme vás o registraci. Při registraci shromažďujeme osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy (např. jméno, příjmení, e-mailová adresa), případně další údaje na dobrovolné bázi. Povinné informace jsou označeny hvězdičkou *.

Údaje, které jste zadali, budou uloženy pouze pro příslušný registrační proces a budou použity výhradně pro výkon poskytovaných služeb. Další podrobnosti naleznete v příslušné nabídce uvedené níže v příslušných informacích o ochraně údajů.

Důrazně doporučujeme pravidelně měnit hesla pro své přihlašovací údaje a zachovávat o nich mlčenlivost. Nikdy nepoužívejte triviální hesla.

Soubory protokolu

Pokaždé, když používáte internet, prohlížeč přenáší určité informace, které ukládáme v tzv. souborech protokolu.

Tyto soubory protokolu na krátkou dobu ukládáme, abychom mohli stanovit přerušení služby, a také z bezpečnostních důvodů (např. k vyšetření pokusů o útok) a následně je odstraníme. Soubory protokolu, které je třeba uchovávat kvůli důkazům, vymazány nejsou, dokud nebude příslušný incident vyřešen, a mohou být případ od případu převedeny na vyšetřující orgány.

Soubory protokolu jsou také používány pro účely analýzy (bez adresy IP nebo bez úplné adresy IP). Viz také webová analýza modulu.

V souborech protokolu jsou uloženy zejména tyto informace:

• adresa IP (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, ze kterého byla on-line nabídka otevřena,

• internetová adresa webových stránek, z nichž byla on-line nabídka otevřena (tzv. původní URL nebo referenční URL),

• název poskytovatele služeb, pomocí kterého byla on-line nabídka otevřena,

• názvy souborů nebo informace, které jste otevřeli,

• čas a datum otevření a doba trvání přístupu,

• objem přenesených údajů,

• stavový kód http (například požadavek byl úspěšný nebo žádost selhala).

Komunity

Nabízíme vám možnost stát se členem jedné z našich komunit. Veřejný obsah komunit může být používán i bez registrace. Po registraci můžete vytvořit uživatelský profil, spravovat konkrétní nastavení, reagovat v komunitách a komunikovat s ostatními členy. Generované údaje jsou používána pouze v rozsahu vašeho souhlasu, který jste poskytli pro příslušné marketingové účely, účely průzkumu trhu a pro účely poskytování služeb. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Veřejný profil člena komunity zobrazuje pouze přezdívku, získané odznaky (trofeje), hodnocení a poslední interakce uživatele. E-mailová adresa nebo jiné osobní údaje nejsou viditelné.

Všechny ostatní údaje, které jste vytvořili v rámci komunit, např. vytvářením komentářů nebo obrázků, jsou automaticky veřejně přístupné a budou propojeny s vaším uživatelským profilem. Zvláštním případem jsou tzv. soukromé komunity, kde pouze registrovaní členové mohou do komunity vstoupit a prohlížet si její obsah.

Typickými prvky komunity, v nichž členové komunity komunikují a/nebo vytvářejí obsah, jsou například Fórum, Blog, kmenová znalostní základna (Wiki), Otázky a odpovědi a Výměna nápadů.

Ochrana duševního vlastnictví v komunitách

Zejména v komunitních prvcích, jako je Výměna nápadů, je předkládání nápadů samotnými uživateli nezbytnou součástí komunity. Pokud předkládáte své vlastní nápady, uvědomte si, že všichni návštěvníci veřejných komunit mohou tyto nápady vidět. Ačkoli komplexní ochrana duševního vlastnictví v komunitách není možná, máme alespoň základní mechanismy, které v tomto směru omezují porušení:

• Autor nápadu je explicitně identifikován přezdívkou a datem vytvoření.

• Pokyny pro komunitu instruují členy, aby „ukradené“ nápady nebo porušování práv duševního vlastnictví nahlašovali.

Jakákoli ochrana duševního vlastnictví nad rámec této vlastní regulace komunity není pro nás možná a za porušení práv duševního vlastnictví neručíme.

Můžete si volně vytvářet obsah s vaším duševním vlastnictvím, nebo ne. Pokud se obáváte, že vaše práva duševního vlastnictví mohou být porušena, doporučujeme, abyste tento obsah nevytvářeli.

Registrace do komunity

Za účelem interakce v rámci komunity požadujeme, abyste se zaregistrovali. Můžete použít centrální systém správy uživatelů společnosti Bosch a vytvořit „globálního uživatele Bosch“, který lze použít i pro jiné platformy skupiny Bosch a který zajišťuje SSO mezi různými platformami skupiny Bosch. V rámci rozsahu registrace shromažďujeme osobní údaje nezbytné pro sestavení a plnění smlouvy (přezdívka, e-mailová adresa), případně doplňující údaje na dobrovolné bázi (např. křestní jméno a příjmení). Povinná prohlášení jsou označena hvězdičkou *.

Použití souborů cookie

Všeobecné informace

Soubory cookie jsou malé textové soubory ukládané v počítači při otevření on-line nabídky. V případě, že otevřete tuto on-line nabídku jindy, váš prohlížeč pošle obsah souborů cookie zpět příslušnému prodávajícímu, a umožní tak opětovnou identifikaci koncového zařízení. Načtení souborů cookie nám umožňuje optimálně navrhnout naše on-line nabídky pro vás a usnadnit vám jejich používání.

Deaktivace a mazání souborů cookie

Při návštěvě našich internetových stránek budete ve vyskakovacím okně s informacemi o použití souborů cookie dotázáni, zda chcete soubory cookie povolit a nastavit je na naší stránce, nebo chcete-li jejich nastavení zakázat.

Pokud se rozhodnete soubory cookie blokovat, je ve vašem prohlížeči nastaven soubor cookie pro odhlášení. Tento soubor cookie slouží výhradně k tomu, abyste přiřadili svou námitku. Deaktivováním souborů cookie může zakázat jednotlivé funkce našich internetových stránek. Upozorňujeme, že soubor cookie pro odhlášení může být z technických důvodů nastaven pouze u aktuálního prohlížeče. V případě, že soubory cookie vymažete nebo použijete jiný prohlížeč nebo jiné koncové zařízení, musíte se znovu odhlásit.

Nastavení preferencí se nevztahuje na soubory cookie, které jsou nastaveny během vaší návštěvy na internetových stránkách třetích stran jinými poskytovateli.

Prohlížeč umožňuje soubory cookie kdykoli odstranit. Chcete-li tak učinit, podívejte se prosím na nápovědu k funkcím prohlížeče. To však může vést k tomu, že jednotlivé funkce poté nebudou k dispozici.

Kromě toho můžete spravovat a deaktivovat používání souborů cookie třetích stran na následující webové stránce:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices .

Vzhledem k tomu, že tyto webové stránky neprovozujeme, nejsme za ně zodpovědní a nemůžeme ovlivňovat jejich obsah a dostupnost.

Přehled souborů cookie, které používáme

V této části naleznete přehled souborů cookie, které používáme.

Absolutně nezbytné soubory cookie

Některé soubory cookie jsou nezbytné k zajištění bezpečného způsobu poskytování našich on-line nabídek. Do této kategorie například patří:

• soubory cookie, které identifikují nebo autentizují naše uživatele,

• soubory cookie, které dočasně ukládají určitý vstup uživatele (např. obsah nákupního košíku nebo on-line formuláře),

• soubory cookies, které ukládají určité předvolby uživatelů (např. nastavení vyhledávání nebo jazyka),

• soubory cookie, které ukládají data, aby zajistily bezproblémové přehrávání video nebo audio obsahu.

Analytické soubory cookie

Pomocí analytických souborů cookie zaznamenáváme chování našich uživatelů (např. zadávané vyhledávací dotazy) a vyhodnocujeme je statisticky.

Soubory cookie pro reklamy třetích stran

Dále umožňujeme dalším společnostem vyhodnocovat údaje našich uživatelů prostřednictvím reklamních souborů cookie. To nám a třetím stranám umožňuje zobrazovat uživatelům našich on-line nabídek reklamu na základě jejich zájmu, což je založeno na analýze celkového chování uživatelů (např. kliknutí na reklamní bannery, navštěvované podstránky, zadané vyhledávací dotazy), a to bez omezení našich on-line nabídek.

Soubory cookie konverzí

Naši partneři pro sledování konverzí nastavili ve vašem počítači soubor cookie („soubor cookie konverze“), pokud jste na naši webovou stránku vstoupili prostřednictvím reklamy příslušného partnera. Tyto soubory cookie zpravidla vyprší po 30 dnech. V případě, že soubor cookie dosud nevypršel, my a příslušný partner pro sledování konverzí vidíme, že konkrétní uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na naši stránku. Informace shromážděné prostřednictvím souboru cookie konverze se používají k vytváření statistik konverzí a ke stanovení celkového počtu uživatelů, kteří klikli na danou reklamu a byli odkázáni na stránku, která je opatřena značkou sledování konverzí.

Sledovací soubory cookie ve spojení se sociálními pluginy

Některé stránky našich on-line nabídek integrují obsah a služby od jiných poskytovatelů (např. Facebook, Twitter), kteří mohou zase používat soubory cookie a aktivní součásti. Nemůžeme ovlivnit zpracování osobních údajů prováděné těmito poskytovateli. Další informace o sociálních pluginech naleznete v části Sociální pluginy.

Webová analýza

Potřebujeme statistické informace o využití našich on-line nabídek, abychom je navrhli tak, aby byly uživatelsky přívětivější, abychom mohli provádět měření rozsahu a průzkum trhu.

Pro tento účel používáme webové analytické nástroje popsané v této části.

Profily využití vytvořené těmito nástroji pomocí souborů cookie analýzy nebo vyhodnocováním souborů protokolu nejsou spojeny s osobními údaji. Nástroje buď nepoužívají IP adresy uživatelů vůbec nebo je zkrátí ihned po jejich shromáždění.

Prodejci nástrojů zpracovávají údaje pouze jako zpracovatelé podle našich pokynů a směrnic, a nikoli pro vlastní účely.

Níže naleznete informace o každém prodejci nástrojů a o tom, jak můžete vznést námitky proti shromažďování a zpracování údajů nástrojem.

Upozorňujeme, že pokud jde o nástroje, které používají soubory cookie pro odhlášení, funkce odhlášení se vztahuje k tomuto jednotlivému zařízení nebo prohlížeči. V případě, že používáte několik koncových zařízení nebo prohlížečů, musíte odhlášení provést na každém použitém zařízení a každém použitém prohlížeči.

Kromě toho se můžete vyhnout tvorbě profilů využití tím, že obecně deaktivujete používání souborů cookie. Přečtěte si prosím část Zakázání a odstranění souborů cookie.

New Relic Cookie

Tento Javascript kód je fragment kódu, který měří skutečný čas odezvy na zařízení uživatele. To je nezbytné k zajištění reálných časů pro načtení stránek.

Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Jedná se výlučně o statistické údaje z měření.

https://docs.newrelic.com/docs/insights/insights-data-sources/default-events-attributes/synthetics-default-events-attributes-insights#synthetics-attributes

Soubory cookie Optoutmulti a Utag_main

Jedná se o permanentní soubory cookie. Tyto soubory cookie se používají ve spojení s naším systémem správy tagů Tealium. Doba ukládání souborů cookie závisí primárně na nastavení vašeho prohlížeče a zůstanou na koncovém zařízení po dobu maximálně jednoho roku.

Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Jedná se pouze o statistické údaje. Vaše IP adresa bude anonymizována.

WebTrends

WebTrends zajišťuje společnost WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA.

Můžete vznést námitky proti shromažďování nebo zpracování údajů pomocí možnosti odhlášení kliknutím na následující odkaz: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp

Tealium

Tealium poskytuje společnost TEALIUM Inc., 11095 Tarreyana Road, San Diego, CA 92121, USA.

https://tealium.com/what-is-tag-management/

Sociální pluginy

V našich on-line nabídkách používáme tzv. sociální pluginy z různých sociálních sítí. Tyto jsou jednotlivě popsány v této části.

Když používáte pluginy, váš internetový prohlížeč vytváří přímé spojení s příslušným serverem sociálních sítí. Tímto způsobem obdrží příslušný poskytovatel informace, které váš internetový prohlížeč získal z příslušných stránek našich on-line nabídek – a to i v případě, že nemáte u tohoto poskytovatele uživatelský účet nebo nejste aktuálně ke svému účtu přihlášeni. Soubory protokolů (včetně IP adresy) jsou v tomto případě přímo přenášeny z vašeho internetového prohlížeče na server příslušného poskytovatele a mohou být uloženy tam. Poskytovatel nebo jeho server mohou být umístěny mimo EU nebo EHP (např. ve Spojených státech amerických).

Pluginy jsou samostatná rozšíření poskytovatelů sociálních sítí. Z tohoto důvodu nemůžeme ovlivnit rozsah jimi shromažďovaných a uchovávaných údajů.

Účel a rozsah shromažďování, pokračování ve zpracování a využívání údajů sociálními sítěmi, jakož i příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí lze nalézt v oznámení příslušné sociální sítě o ochraně údajů.

V případě, že nechcete, aby poskytovatelé sociálních sítí přijímali a případně ukládali nebo používali údaje, neměli byste příslušné pluginy používat.

Pluginy Facebook

Facebook je provozován na adrese www.facebook.com společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, a na adresewww.facebook.de společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, a na adrese www.facebook.de společností Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Přehled pluginů Facebook a jejich vzhled naleznete na internetové adrese: https://developers.facebook.com/docs/plugins , informace o ochraně údajů na Twitteru naleznete na internetové adrese:http://www.facebook.com/policy.php .

Pluginy Twitter

Twitter provozuje společnost Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Přehled pluginů Twitter a jejich vzhled naleznete na internetové adrese: https://developer.twitter.com/ , informace o ochraně údajů na Twitteru naleznete na internetové adrese:https://twitter.com/privacy .

Pluginy Google+

Google+ provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Přehled pluginů Google a jejich vzhled naleznete na internetové adrese https://developers.google.com/+/plugins , informace o ochraně údajů na Google+ naleznete na internetové adrese:http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Pluginy Pinterest

Pinterest provozuje společnost Pinterest Inc., 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA („Pinterest“). Přehled pluginů Pinterest a jejich vzhled naleznete na internetové adrese https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/ , informace o ochraně údajů na Pinterest naleznete na internetové adrese: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy .

Pluginy Instagram

Instagram provozuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Přehled pluginů Instagram a jejich vzhled naleznete na internetové adrese: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges , informace o ochraně údajů na Instagram naleznete na internetové adrese: https://help.instagram.com/155833707900388/ .

Aplikace

Kromě našich on-line nabídek nabízíme také mobilní aplikace („aplikace“), které si můžete stáhnout na mobilní zařízení. Kromě údajů shromážděných na webových stránkách shromažďujeme další osobní údaje prostřednictvím našich aplikací, které vyplývají konkrétně z používání mobilního zařízení. To podléhá vašemu předchozímu výslovnému souhlasu. Podrobnosti o našich aplikacích naleznete přímo v poznámkách o ochraně osobních údajů v rámci aplikace.

E-mail příteli

Vámi rozesílané e-maily se ukládají pouze do dokončení procesu odeslání.

Tlačítko sdílení

Údaje budou odeslány provozovatelům kanálů sociálních médií pouze tehdy, když aktivně kliknete na tlačítko sdílení. Provozovatelé kanálů sociálních médií předem neposílají žádné údaje – ani v anonymní podobě.

Externí odkazy

Naše on-line nabídky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – poskytovatele, kteří s námi nemají vztah. Po kliknutí na odkaz nemáme žádný vliv na shromažďování, zpracování a používání osobních údajů, které mohou být případně přenášeny kliknutím na odkaz na třetí stranu (například IP adresa nebo adresa URL stránky, na které se odkaz nachází), protože chování třetích stran je přirozeně mimo naši kontrolu. Nepřebíráme odpovědnost za zpracování osobních údajů třetími stranami.

Zabezpečení

Naši zaměstnanci a společnosti poskytující služby naším jménem jsou všichni povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat platné právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Provádíme veškerá nezbytná technická a organizační opatření, abychom zajistili vhodnou úroveň zabezpečení a abychom ochránili vaše údaje, které spravujeme, zejména pak před rizikem neúmyslného nebo nezákonného zničení, manipulace, ztráty, změny nebo neoprávněného vyzrazení nebo neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována v souladu s technologickým pokrokem.

Uživatelská práva

Chcete-li uplatnit vaše práva, použijte informace uvedené v části Kontakt. Přitom se ujistěte, že lze vaši osobu jednoznačně identifikovat.

Právo na informace a přístup

Máte právo obdržet od nás potvrzení o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a v takovém případě máte právo na přístup ke svým osobním údajům.

Právo na opravu a vymazání

Máte právo získat od nás opravu nepřesných osobních údajů týkajících se vás, a to bez zbytečného prodlení. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, včetně poskytnutí dodatečného prohlášení. To se nevztahuje na údaje, pro které je právními předpisy stanovena zákonná lhůta pro uchovávání. Není-li však k takovým údajům požadován přístup, je jejich zpracování omezeno (viz následující text).

Omezení zpracování

Máte právo požadovat – pokud jsou splněny zákonné požadavky – omezení zpracování vašich údajů.

Námitka proti zpracování údajů

Máte právo kdykoliv podat námitky proti zpracování údajů. Osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme splnění požadavků právních předpisů, a tak neposkytneme prokazatelné důvody pro další zpracování, které jsou mimo vaše zájmy, práva a svobody, nebo důvody pro vznik, uplatnění nebo obranu právních nároků.

Námitka proti zpracování údajů na základě právního základu „oprávněného zájmu“

IKromě toho máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou tyto založeny na oprávněném zájmu. Zpracování vašich údajů pak ukončíme, pokud neprokážeme přesvědčivé legitimní důvody podle právních požadavků, které mají přednost před vašimi právy.

Odvolání souhlasu

V případě, že jste poskytli souhlas se zpracováním svých údajů, máte právo tento souhlas odvolat s okamžitým účinkem. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu zůstává nezměněna.

Souhlasy mohou být odvolány prostřednictvím odkazu uvedeného v souhlasu, případně v nastavení příslušné on-line nabídky. Alternativně nás prosím kontaktujte s využitím informací uvedených v části Kontakt.

Přenositelnost dat

Jste oprávněni obdržet údaje, které jste nám poskytli, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo, pokud je to z technického hlediska proveditelné, požádat, abychom tyto údaje převedli třetí straně.

Právo podat stížnost u dozorčího orgánu

Máte právo vznést stížnost u dozorčího orgánu. Můžete podat odvolání k dozorčímu orgánu, který má působnost v místě vašeho bydliště nebo v zemi vašeho sídla, nebo dozorčímu orgánu, jehož působnost se na vás vztahuje. Jedná se o:

Státního pověřence pro ochranu údajů a svobodu informací

Adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111 (ústředna)

Fax: +420 234 665 444

WWW: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

Změny v oznámení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo měnit naše bezpečnostní opatření a opatření týkající se ochrany údajů, pokud je to zapotřebí s ohledem na technický pokrok. V takových případech odpovídajícím způsobem změníme naše oznámení o ochraně údajů. Proto si prosím všímejte aktuální verzi našeho oznámení o ochraně údajů, protože se může měnit.

Kontakt

Chcete-li nás kontaktovat, najdete nás na adrese uvedené v části „Správce údajů“. Chcete-li uplatnit svá práva, podat návrhy a stížnosti ohledně porušení ochrany údajů, jakož i návrhy a stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, doporučujeme vám kontaktovat pověřence skupiny pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec skupiny pro ochranu osobních údajů

Oddělení informační bezpečnosti a soukromí skupiny Bosch (C/ISP)

P.O.Box 30 02 20

70442 Stuttgart

NĚMECKO

Koordinátor ochrany osobních údajů pro společnost Bosch Group CZ a SK:

Email:oou@cz.bosch.com

Nebo e-mail: DPO@bosch.com

Datum účinnosti

01.04.2019

APP: Digital service assistant

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Komunikační údaje (např. jméno, telefon, e-mail, adresa, IP adresa)

• Údaje o poloze (např. GPS informace, IP adresa)

• Kmenové údaje uživatele

Zpracování údajů o Vaší poloze

Naše nabídky také zahrnují tzv. služby poskytované na základě polohy, prostřednictvím kterých Vám poskytujeme speciální nabídky, které jsou přizpůsobeny Vaší konkrétní poloze. Abychom tuto funkci aplikace mohli nabízet, shromažďujeme s Vaším souhlasem poslední tři GPS lokace poskytnuté mobilním zařízením a Vaši IP adresu. Nevytváříme pohybový profil. Tuto funkci můžete deaktivovat v nastavení příslušné aplikace nebo v nastavení operačního systému Vašeho mobilního zařízení nebo dočasně pozastavit, aniž by to ovlivnilo základní funkčnost aplikace.

Zpracování fotografií

V aplikaci můžete aktivovat funkci foto pro přenos fotografií na naši 1. úroveň podpory. Chcete-li aktivovat funkci foto, musíte udělit aplikaci souhlas v nastavení zařízení, a to u každého zařízení, které používáte.

Ujistěte se, že při používání funkce foto nezasíláte na 1. úroveň podpory žádné osobní informace či fotografie.

Dále si prosím přečtěte naše „Podmínky registrace a používání služeb společnosti Bosch Rexroth AG“.

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

• Poskytnutí této on-line nabídky (u obsahu vyžadujícího registraci)

(Právní základ: Oprávněný zájem z naší strany o přímý marketing, pokud je v souladu se zákony na ochranu osobních údajů a zákony o ochraně proti nekalé soutěži, nebo plnění smluvních závazků)

• Zákaznická podpora

(Právní základ: Plnění smluvních závazků)

• Registrace

(Právní základ: Plnění smluvních závazků)

• Poskytování služeb na základě polohy pro vyhledání jednoho nebo více obchodníků naší sítě prodejců ve Vašem okolí

(Právní základ: Souhlas s použitím údajů o poloze ze zařízení)

• Řešení výpadků služeb a bezpečnostní důvody

(Právní základ: Plnění našich zákonných povinností v rámci bezpečnosti dat a oprávněný zájem na řešení přerušení služeb a na ochranu našich online nabídek)

Odstranění

Uživatele můžete odstranit v možnosti „Moje nastavení – Osobní – Zavřít účet komunity“. Toto odděluje vstupy od primárního uživatele a přidává je k anonymizovanému uživateli. Pokud byste přidali osobní fotografii, bude systémem nahrazena za výchozí Avatar.

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Blog

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Údaje z interní komunikace (např. jméno, e-mail, IP adresa)

• Pro veřejnou komunikaci: přezdívka, Avatar

• Historie blogu

• Kmenové údaje uživatele

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

• Poskytnutí této on-line nabídky (u obsahu vyžadujícího registraci)

(právní základ: plnění smluvních závazků)

• Provoz on-line komunity pro registrované členy pro účely vzájemné komunikace a pro marketingové účely

(právní základ: plnění smluvních závazků)

• Identifikace závad a z bezpečnostních důvodů

(právní základ: plnění našich právních závazků v oblasti zabezpečení údajů a oprávněný zájem na odstranění nesprávných funkcí a zabezpečení našich nabídek)

• Ochrana a obrana našich práv

(právní základ: oprávněný zájem z naší strany na ochranu a obranu našich práv)

Odstranění

Uživatele můžete odstranit v možnosti „Moje nastavení – Osobní – Zavřít účet komunity“. Toto odděluje vstupy od primárního uživatele a přidává je k anonymizovanému uživateli. Pokud byste přidali osobní fotografii, bude systémem nahrazena za výchozí Avatar.

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Chat

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Kontaktní údaje (povinné* např.: e-mail, jméno; volitelné: název společnosti)

Účely zpracování a právní základy

Odpověď na Váš dotaz v rámci chatu

(právní informace: plnění smluvních závazků nebo předsmluvních opatření respektive legitimního zájmu o vylepšení naší online nabídky nebo našich produktů a služeb, pro Vámi požadovaný kontakt a vytvoření FAQ)

Přenos a ukládání dat

Žádné osobní údaje nebudou poskytovány neoprávněným třetím stranám.

Během užívání chatu je konverzace nahrávána. Po ukončení budou Vaše osobní údaje odstraněny nebo anonymizovány po splnění účelu. V případě, že je součástí chatu žádost o podporu nebo službu, bude obsah chatu přiřazen k Vašemu zákaznickému účtu.

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Kontaktní formuláře

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Kontaktní údaje (povinná pole*, např.: e-mailová adresa, jméno, telefon, adresa, země, požadavek) a další nepovinné informace

Účely zpracování a právní základy

• Poskytnutí informací

(právní základ: zvážení zájmů)

• Služba odvozu (vrácení zásilek)

(právní základ: plnění smluvních závazků)

• Registrace

(právní základ: plnění smluvních závazků)

• Poskytnutí vzorků

(právní základ: předběžná smluvní opatření)

• Žádosti o konzultace a opravy

(právní základ: oprávněný zájem při specifickém zpracování žádostí)

• Objednávky literatury (MyRexroth)

(právní základ: plnění smluvních závazků)

Přenos a uchovávání údajů

Žádné osobní údaje nebudou předávány neoprávněným třetím stranám.

Vaše žádost, pro niž se v případě potřeby používá váš vlastní e-mailový systém, bude předána správné kontaktní osobě v rámci organizace Bosch Rexroth.

Vaše údaje neuchováváme déle, než je nutné s ohledem na uvedené doby uchovávání dané právními předpisy.

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Vyhledávač kontaktů

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Údaje o umístění (např. aktuální pozice, poštovní směrovací číslo)

• Kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, jméno, telefon, adresa)

Účely zpracování a právní základy

• Hledání servisního partnera v okolí

(právní základ: předběžná smluvní opatření a plnění smluvních závazků)

Přenos a uchovávání údajů

Google Maps provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Použitím této služby můžete – na základě vašeho prohlížeče – přenést své skutečné umístění nebo ručně zvolit libovolné místo v nabídkách s výběrem. Vaše údaje budou převedeny pouze společnosti Google, pokud to váš prohlížeč ze zásady umožňuje, v případě potřeby potvrdíte poznámku svého prohlížeče nebo v nabídce výběru použijete tlačítko „Zobrazit seznam adres“. Pokud nechcete, aby aplikace Google Maps přijímala vaše údaje, a pokud je služba ukládá nebo používá i nadále, tuto službu byste neměli používat. Přehled požadavků API naleznete zde: https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro?hl=en

Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google naleznete na internetové adrese: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en#infocollect

Informace pro sdílení údajů o umístění:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/does-firefox-share-my-location-websites?redirectlocale=en-US&redirectslug=does-firefox-share-my-location-web-sites

K předávání všeho dotazu se používá váš e-mailový systém. Příchozí pošta je předávána správné kontaktní osobě v rámci organizace Bosch Rexroth. Vaše údaje neuchováváme déle, než je nutné s ohledem na uvedené doby uchovávání dané právními předpisy.

Vaše kontaktní údaje v rámci funkce vyvolání jsou předány správné kontaktní osobě v rámci organizace Bosch Rexroth. Vaše údaje neuchováváme déle, než je nutné s ohledem na uvedené doby uchovávání dané právními předpisy. Nevytváříme profil pohybu.

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Řízení vztahů se zákazníky

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Údaje z komunikace (např. jméno, e-mail, telefon, IP adresa, adresa)

Účely zpracování a právní základy

• Globální zpracování předprodejních fází za účelem zahájení obchodních vztahů

(právní základ: zvážení zájmů)

• Globální správa zákazníků, správa adres (správa událostí)

(právní základ: plnění smluvních závazků, souhlas)

• Globální sledování objednávek

(právní základ: plnění smluvních závazků)

• Globální poprodejní služby

(právní základ: plnění smluvních závazků)

• Globální zpracování marketingových činností (newsletter)

(právní základ: souhlas)

Přenos a uchovávání údajů

Žádné osobní údaje nebudou předávány neoprávněným třetím stranám.

Vaše zaznamenané údaje jsou zpracovávány v rámci organizace Bosch Rexroth. Vaše údaje neuchováváme déle, než je nutné s ohledem na uvedené doby uchovávání dané právními předpisy.

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

E-shop

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Údaje z komunikace (např. země, jméno, společnost, daňové číslo, uživatelské jméno, telefon, e-mail, adresa, IP adresa)

• Smluvní kmenové údaje (smluvní vztah, zájem o produkt, smlouvu)

• Historie zákazníka

• Smluvní odměna a platební údaje

• Transakční údaje

• Informativní údaje (o třetích stranách, např. z veřejných rejstříků)

Účely zpracování a právní základy

• Zajištění on-line nabídky

(právní základ: plnění smluvních závazků)

• Globální správa zákazníků, správa adres

(právní základ: plnění smluvních závazků, souhlas)

• Globální sledování objednávek

(právní základ: plnění smluvních závazků)

• Globální zpracování marketingových činností (newsletter)

(právní základ: souhlas)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Správa událostí

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Údaje z komunikace (např. jméno, telefon, e-mail, adresa)

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

• Globální zpracování předprodejních fází za účelem zahájení obchodních vztahů

(právní základ: vyvážení zájmů)

• Globální správa zákazníků, správa adres (správa událostí)

(právní základ: plnění smluvních závazků, souhlas)

• Globální zpracování marketingových činností (pozvánky)

(právní základ: souhlas)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Expokat

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Kontaktní údaje (registrace, např. křestní jméno, příjmení, e-mail, uživatelské jméno)

• Kmenové údaje uživatele (registrace)

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

• Zajištění on-line nabídek

(právní základ: plnění smluvních závazků)

• Registrace

(právní základ: plnění smluvních závazků)

• Identifikace závad a z bezpečnostních důvodů

(právní základ: plnění našich právních závazků v oblasti zabezpečení údajů a oprávněný zájem na odstranění nesprávných funkcí a zabezpečení našich nabídek)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Podpora první úrovně

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Údaje z komunikace (např. jméno, e-mail, telefon, adresa)

Účely zpracování a právní základy

• Zákaznická podpora

(právní základ: plnění smluvních závazků)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Blog o hydraulice

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Přihlášení: e-mail

• Funkce komentáře: jméno, e-mail

• Vstupy zaměstnanců: jméno

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

• Zajištění výměny informací

(právní základ: souhlas)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Databáze snímků

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Kontaktní údaje (registrace – např. e-mail, křestní jméno, příjmení, společnost/oddělení, důvod přístupu, váš kontakt ve společnosti Bosch Rexroth, telefon)

• Kmenové údaje uživatele (registrace)

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

• Zajištění on-line nabídky

(právní základ: plnění smluvních závazků)

• Registrace

(právní základ: plnění smluvních závazků)

• Identifikace závad a z bezpečnostních důvodů

(právní základ: plnění našich právních závazků v oblasti zabezpečení údajů a oprávněný zájem na odstranění nesprávných funkcí a zabezpečení našich nabídek)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Integrovaný katalogový systém

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Údaje z komunikace (např. jméno, telefon, e-mail, adresa, IP adresa)

• Kmenové údaje uživatele

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

• Zajištění konfigurací produktů

(právní základ: oprávněný zájem o bezproblémové a bezchybné přijetí požadovaných dokumentů)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Systém řízení vzdělávání

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Údaje z komunikace (např. jméno, e-mail, IP adresa)

• Kmenové údaje uživatele (registrace)

• Smluvní kmenové údaje

• Smluvní odměna a platební údaje (zpracování přes e-shop)

• Historie vzdělávání

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

• Poskytnutí této on-line nabídky (u obsahu vyžadujícího registraci)

(právní základ: plnění smluvních závazků)

• Zaznamenávání historie vzdělávání delší, než je období pro splnění smluvního závazku (přání zákazníka)

(právní základ: souhlas)

• Identifikace závad a z bezpečnostních důvodů

(právní základ: plnění našich právních závazků v oblasti zabezpečení údajů a oprávněný zájem na odstranění nesprávných funkcí a zabezpečení našich nabídek)

• Ochrana a obrana našich práv

(právní základ: oprávněný zájem z naší strany na ochranu a obranu našich práv)

• Smluvní odměna a platební údaje

(právní základ: plnění smluvních závazků)

Poskytovatelé platebních služeb

Najímáme externí poskytovatele platebních služeb. V závislosti na způsobu platby, který jste zvolili v procesu objednávky, převedeme vaše platební údaje použité pro zpracování plateb (např. bankovní údaje nebo údaje o kreditní kartě) finanční instituci, která s platbou nakládá, nebo námi najatým poskytovatelům platebních služeb. Někdy poskytovatelé platebních služeb také shromažďují a zpracovávají tyto údaje jako správci údajů. V takovém případě (poskytovatelé platebních služeb jsou správci údajů) platí oznámení o ochraně údajů nebo zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Databanka fotek a médií

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Kontaktní údaje (registrace, např. křestní jméno, příjmení, země, e-mail, uživatelské jméno)

• Údaje o adrese (objednávka tištěných médií – např. křestní jméno, příjmení, adresa)

• Kmenové údaje uživatele (registrace)

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

• Zajištění on-line nabídky

(právní základ: plnění smluvních závazků)

• Registrace

(právní základ: plnění smluvních závazků)

• Odeslání tiskových médií podle přiřazení (údaje o adrese)

(právní základ: plnění smluvních závazků)

• Identifikace závad a z bezpečnostních důvodů

(právní základ: plnění našich právních závazků v oblasti zabezpečení údajů a oprávněný zájem na odstranění nesprávných funkcí a zabezpečení našich nabídek)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

MyRexroth (poprodejní služby; OCE)

MyRexroth – poprodejní služby

Máte možnost se zaregistrovat v našich systémech správy vstupenek a reklamací prostřednictvím služby MyRexroth.

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Údaje z komunikace (např. jméno, e-mail, telefon, IP adresa)

• Kmenové údaje uživatele

Účely zpracování a právní základy

• Poprodejní služby

(právní základ: plnění smluvních závazků)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.


MyRexroth – OCE

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Údaje z interní komunikace (např. jméno, země, e-mail, IP adresa)

• Pro veřejnou komunikaci: uživatelské jméno / přezdívka, Avatar

• Historie blogu

• Kmenové údaje uživatele

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

• Poskytnutí této on-line nabídky (u obsahu, u kterého je vyžadována registrace)

(právní základ: plnění smluvních závazků)

• Provoz komunity pro registrované členy pro účely vzájemné komunikace

(právní základ: plnění smluvních závazků)

• Identifikace závad a z bezpečnostních důvodů

(právní základ: plnění našich právních závazků v oblasti zabezpečení údajů a oprávněný zájem na odstranění nesprávných funkcí a zabezpečení našich nabídek)

• Ochrana a obrana našich práv

(právní základ: oprávněný zájem z naší strany na ochranu a obranu našich práv)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Newsletter

V rámci našich on-line nabídek se můžete přihlásit k odběru newsletterů. Poskytujeme tzv. možnost „double opt-in“, což znamená, že vám pošleme newsletter pouze prostřednictvím e-mailu, mobilního zpravodaje, SMS nebo oznámení typu „push“ poté, co jste nám výslovně potvrdili aktivaci služby newsletteru, a to kliknutím na odkaz v oznámení. V případě, že nebudete chtít newslettery nadále přijímat, můžete jejich odběr kdykoli zrušit tak, že odvoláte svůj souhlas. Svůj souhlas se zasíláním e-mailových newsletterů můžete odvolat kliknutím na odkaz, který je zaslán v příslušném e-mailu s newsletterem, nebo v administrativním nastavení on-line nabídky. Případně nás kontaktujte prostřednictvím údajů uvedených v části Kontakt.

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Kontaktní údaje (povinná pole*, např.: jméno, společnost, e-mailová adresa, oddělení, funkce, adresa, země) a další nepovinná pole

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

• Produktový marketing

(právní základ: souhlas)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

ODIN

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Údaje z komunikace: jméno, e-mail, telefon, adresa, uživatelské ID

Účely zpracování a právní základy

• Zákaznická podpora

(právní základ: plnění smluvních závazků)

• Registrace

(právní základ: smlouva)

Přenos a uchovávání údajů

Žádné osobní údaje nebudou předávány neoprávněným třetím stranám.

Vaše žádost, pro niž se v případě potřeby používá váš vlastní e-mailový systém, bude předána správné kontaktní osobě v rámci organizace Bosch Rexroth.

Vaše údaje neuchováváme déle, než je nutné, s ohledem na uvedené doby uchovávání dané právními předpisy.

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.

Tiskový portál

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Kategorie zpracovaných údajů

Jsou zpracovány následující kategorie údajů:

• Veřejné zdroje kontaktních údajů: název média, e-mail, adresa, telefon

• Kontaktních údaje na veletrzích: společnost (oddělení), jméno/název, e-mail, adresa, telefon

• Tiskové poznámky: společnost, jméno/název, fotografie

Účely zpracování a právní základy

My, stejně jako poskytovatelé služeb, které jsme najali, zpracovávají vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

• Poskytnutí informací

(právní základ: souhlas)

• Reklama

(právní základ: souhlas)

Platná jsou i výše uvedená obecná oznámení o ochraně údajů.